Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 20.augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meijeri”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Melnupes” - 11, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014. - 2016.gadam.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejas 22.01.2014. lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Mācītājmuiža”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0338 iegūšanu pašvaldības īpašumā” (protokola Nr.4, 3.p.).
5. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS” pamatkapitālā.
6. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
7. Par Ziemera pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par projekta finansējuma saskaņošanu.
8. Par Ilzenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu saskaņošanu.
9. Par Bejas pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu piebraucamā ceļa remontdarbiem.
10. Par Strautiņu pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par papildu finansējuma piešķiršanu.
11. Par Kultūras un sporta nodaļas iesnieguma izskatīšanu par vietas izvēli skeitparka izveidošanai un nepieciešamajiem līdzekļiem darbu veikšanai.
12. Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu Pilsētas bulvāra apgaismojuma kabeļa izbūvei.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv