Alūksnes novada domes 2014.gada 20.janvāra
Finanšu komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 22.janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā.
2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.3 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par nekustamā īpašuma „Mācītājmuiža”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0338 iegūšanu pašvaldības īpašumā.
4. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
5. Par pašvaldības aģentūras „ALJA” 2014.gada darba plāna apstiprināšanu.
6. Nolikums Nr._/2013 „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss 2014.gadam” izdošanu.
7. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības otrā paraksta tiesībām.
9. Par projekta „Vienkāršota renovācija Astēs un Ūsās” realizēšanu.
10. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2014.gadā.
11. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2014.gada sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.
12. Par noteikumu Nr._ „Par pašvaldības līdzekļu 2014. - 2017.gadā plānu un sadali attīstības projektu realizēšanai pagastu teritorijās” izdošanu.
13. Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
15. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv