Alūksnes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 27.martā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā” grozījumiem.
2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.23 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību īpašumā „Staldes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1/2 domājamās daļas atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķudruvas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tempļakalna ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
8. Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai.
9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju.
10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju.
11. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Lāčplēši 2” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
15. Par ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību Alūksnes novada pašvaldībā.
16. Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „SUDRABS” projekta „Lieldienu pasākums” realizācijai.
17. Par daļēju līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta „Medicīnas vēstures simpozijs „Medicīna un ārsti Latvijas laukos”” realizēšanai.
18. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei projekta „Glika dienas 2014 Alūksnē” realizācijai.
19. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža” projekta „Biedrības „Ērmaņu muiža” koncertsezonas atklāšana” realizācijai.
20. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” projekta „Veclaicenes izjūtu un sajūtu dabas taka” realizācijai.
21. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils” projekta „Ziemeru muižas vasaras skola 2014” realizācijai.
22. Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma- šķēršļu izgatavošana” realizācijai.
23. Par līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks”” realizācijai.
24. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai” projekta „Līkloči papardēs 2014” realizācijai.
25. Par līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs „Stili”” projekta „Es skrienu, tu skrien, mēs skrienam...” realizācijai.
26. Par līdzfinansējumu biedrībai „Citai Atpūtai”, projekta „Cita atpūta - nūjošana Alūksnē” realizācijai.
27. Par līdzfinansējumu biedrības „Latviskais mantojums” projekta „Alsviķu pagasta iedzīvotāji-savu skolu vēstures izzinātāji” realizācijai.
28. Par līdzfinansējumu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības projekta „Ar ģimnāzijas un novada vārdu pasaulē” realizācijai.
29. Par biedrības „Baltais balodis” pieteikuma noraidīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai.
30. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
31. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
32. Par grozījumiem Alūksnes pilsētas Tautas nama nolikumā.
33. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu.
34. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
35. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
36. Par saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
37. Par saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu.
38. Par Alūksnes novada domes 28.04.2011. lēmuma Nr.170 „Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Jaunās pils parkā, Alūksnē” atzīšanu par spēku zaudējušu.
39. Par noteikumu „Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” apstiprināšanu.
40. Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem un individuāliem pasākumiem.
41. Par dalības maksas noteikšanu.
42. Par projektu „Alūksnes ezera iekšezera daļas gultnes profilēšana”.
43. Par projektu „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
44. Par aizņēmumu projekta „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” īstenošanai.
45. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
46. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
47. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
48. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai.
49. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai.
50. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
51. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam.
52. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam.
53. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014.gadam.
54. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
55. Par finanšu līdzekļu izlietojuma ierobežojumiem.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv