Alūksnes novada domes 09.02.2015. Finanšu komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība


2015.gada 9.februāris, plkst.11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2015. - 2017.gadam apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 "Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus".
3. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem piebraucamā ceļa izbūvei.
4. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem automašīnas iegādei.
5. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Tempļakalna gājēju tilta izgaismošanai.
6. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas sporta centram "Mežiniekiem".
7. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem ēkas siltināšanai.
8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Putnu paviljonam.
9. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Pilssalas stadiona labiekārtošanai.
10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem lietusūdens noteksistēmas izbūvi.
11. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam" izdošanu.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.124 "Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai".
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.127 "Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai".
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.122 "Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.123 "Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai".

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv