Alūksnes novada domes 09.03.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 9. marts, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3688 001 0182 un 3688 001 0184 „Mazpūrānos”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0145 un 3680 008 0182 „Vecmājās”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  4. Par līdzfinansējumu biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” projekta realizācijai.
  5. Par līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes novada attīstībai” projekta realizācijai.
  6. Par nodomu izteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
  8. Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” iesnieguma izskatīšanu par autogreideri un traktoru.
  9. Informācija par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu lauku ceļu sakārtošanu.
  10. Informācija par modernāko veselības veicināšanas centru Austrumeiropā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv