Tautsaimniecības un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 11.marts, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem".
  2. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
  3. Par grozījumu Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikumā.
  4. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
  5. Par līdzfinansējumu biedrībai "Remis" projekta "Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana" realizācijai.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"" izdošanu.
  7. Informācija par statistikas pārskatu par 2014.gadu tautas/kultūras namu nozarē.

SLĒGTĀ DAĻA:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv