Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība



2015.gada 12.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0500 „Kalnaķikutos 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3674 006 0092 un 3674 006 0093 „Stradiņš 1”, Sofikalnā, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rūpnieki – 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6375 Dīķa ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
6. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
7. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanas fakta apstiprināšanu.
8. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - saimniecības ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - šautuves ēkas Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
11. Par dāvinājuma pieņemšanu.
12. Par Alūksnes pilsētas Tautas nama nosaukuma maiņu.
13. Par galvenajiem projektēšanas nosacījumiem sporta halles būvprojekta izstrādei.
14. Informācija par Ganību ielas projekta risinājumiem.
15. Informācija par sniega tehniku.




Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv