Alūksnes novada domes 13.02.2015. Sociālo, izglītības, komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 13.februāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

0. Par darba kārtību;
1. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu";
2. Par nolikuma Nr.__/2015 "Alūksnes kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss" izdošanu;
3. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā;
4. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu "Pagodinājums kultūrā"", "Pagodinājums sportā" un naudas balvu piešķiršanu;
5. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu;
6. Par Alūksnes muzeja direktoru;
7. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" Attīstības plāna 2015.-2019.gadam saskaņošanu;
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.152 "Par projektu "E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā"";
9. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos;
Slēgtā daļa.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv