Alūksnes novada domes 13.04.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 13. aprīlis, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgotāju ielā 16C-9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma "Namdari", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 006 0058 "Grišas", Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 6. Par galvojuma sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai.
 7. Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana" īstenošanai.
 8. Par aizņēmumu projekta "Alūksnes novada pašvaldības publisko  teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija" īstenošanai.
 9. Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzdevumu realizēšanu Apes novada pašvaldībā.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības policijas iesnieguma izskatīšanu par digitālo kameru iegādi.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības policijas iesnieguma izskatīšanu par individuālās drošības sistēmas nepieciešamību.
 12. Par pašvaldības aģentūras "SPODRA" iesniegumu izskatīšanu.
 13. Informācija par veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekta virzību un darba uzdevuma būvniecības koncepcijas izstrādei izskatīšanu.
 14. Informācija par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektu ieviešanai 2015.gadam.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv