Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 13.jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā;
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  3658 004 0068 „Teikas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu;
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu;
  4. Informācija par SIA "RŪPE" ūdenssaimniecības tarifiem;
  5. Informācija par Alūksnes pilsētas Tautas nama nosaukuma maiņu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv