Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 17.augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kanaviņu ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 034 5735.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 001 0054.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 006 0120.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0324.
 6. Par cirsmu „Ignašas 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015. - 2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada  28.novembra saistošajos noteikumos  Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas  kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” izdošanu.
 10. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
 11. SIA „Alūksnes autoosta” iesnieguma izskatīšana par nekustamo īpašumu Pils ielā 72, Alūksnē.
 12. SIA „Rūpe” informācija par nepieciešamajiem ieguldījumiem ūdenssaimniecībā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv