Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 14.septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Upmaļi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 001 0024.
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Helēnas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 005 0913.
  4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
  5. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
  6. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  aprites kārtība Alūksnes novadā” apstiprināšanu.
  7. Par kritērijiem projektu objektu noteikšanai.
  8. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu.
  9. Informācija par ēku numuru zīmju, ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu plākšņu vai norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Alūksnes novadā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv