Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 15.janvāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 2. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 3. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 4. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā higiēnas pakalpojuma - dušas izmantošana, maksas noteikšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 6. Par Latvijas Brīvības cīņās kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietas izveidi.
 7. Par pašvaldības finansiālu atbalstu sportistu komandai  „„KRK Vidzeme – Klondaika” Alūksne” sporta sasniegumu veicināšanai.
 8. Par pašvaldības atbalstu Ilonai MARHELEI sporta sasniegumu veicināšanai.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada dome 28.02.2013. noteikumos Nr.1/2013 „Par mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu  vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
 11. Par Malienas pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš”  attīstības plāna saskaņošanu.
 12. Informācija par ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRA darbību pēc projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” pabeigšanas.

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv