Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 15.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 "Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā'".
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā.
  3. Par grozījumiem Alūksnes muzeja nolikumā.
  4. Par ēkas pārbūvi sociālās aprūpes pakalpojumu vajadzībām.
  5. Par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu.
  6. Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā.
  7. Par Alūksnes pilsētas Tautas nama nosaukuma maiņu.
  8. Informācija par ES fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma 9.2.2.1.  "Deinstitucionalizācija" īstenošanu (tikai prezentācija).
  9. Slēgtā daļa.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv