Alūksnes novada domes 16.02.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 16.februāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:


1. Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.397 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dzirnas”, kadastra numurs 3642 005 0092 un „Birzgaļi”, kadastra numurs 3642 002 0041, Alsviķu pagastā.
2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 53-17, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garjuri 22” - 4, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40-44, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 43-6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „P40 nobrauktuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
11. Par projekta „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība”.
12. Par projektu „Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība”.
13. Par projektu „Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā”.
14. Par projektu „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība”.
15. Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
16. Par projektu „Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv