Alūksnes novada domes 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 18.jūnijs, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druskas Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 002 0073.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaktiņi ZR 5”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas atsavināšanu.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - saimniecības ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - šautuves ēkas Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
  8. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
  9. Par maksas pakalpojumu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ritms, deja, improvizācija - kopā jautrāk!”.
  10. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
  11. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu.
  12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijas nolikumā.
  13. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
  14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grāmatas izdošanai.
  15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
  16. Par Īpašumu nodaļas iesnieguma izskatīšanu par finansējumu ēku nojaukšanai.
  17. Par telpām sociālajai mājai.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv