Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība2015.gada 19.oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lielliepas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 008 0037.
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 003 0601.
  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zagorje 8”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3680 008 0002.
  5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sīļulauza”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 008 0032.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā 1/2 domājamās daļas atsavināšanu.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3644 004 0219 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 2331 Gravu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  9. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.102  „Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu”.
  10. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu.
  11. Par  saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” izdošanu.
  12. SIA “RŪPE” informācija par projekta III.kārtu  (kanalizācijas tīkli Alūksnes pilsētā).
  13. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv