Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 16.novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Garāža”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 008 0184 atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Zīlītes” - 2, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīlītes” - 3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  5. Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai.
  6. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” precizēšanu.
  7. Par siltummezgla izbūvi pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
  8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilzenes pagasta pārvaldei.
  9. Informācija par SAM 5.6.2. un 3.3.1. plānotajām aktivitātēm.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv