Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 14.decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām  Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0165 “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu pagastā Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Zemes komisijas darbības izbeigšanu.
 4. Par Zemes lietu komisijas izveidošanu.
 5. Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu.
 6. Par plānoto zema enerģijas patēriņa ēku projektu.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.01.2012.  lēmumā Nr.17 “Par atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu”.
 8. Par darba attiecību  izbeigšanu ar Arvīdu RAČINSKI.
 9. Par noteikumu „Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” apstiprināšanu.
 10. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.
 11. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RŪPE”.
 12. Par tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “SIMONE”.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv