Alūksnes novada domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 17.septembris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 6. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 7. Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes pamatskolā.
 8. Par siltumapgādes maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 09.02.2015. lēmumā Nr.47 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas sporta centram “Mežinieki””.
 10. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu.
 11. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņa.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem projekta “Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves mets)” līdzfinansēšanai.
 13. Par līdzekļu piešķiršanu Mālupes pagasta pārvaldei.
 14. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par projekta finansējuma saskaņošanu.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 16. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv