Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2015.gada 17.decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par precizējumu izdošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2015 pielikumos Nr.2 un Nr.3.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 „Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
7. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2016.gadā.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
9. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
11. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv