Alūksnes novada domes 18.02.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 18.februāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 0. Par darba kārtību;
 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.152 "Par projektu "E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā";
 2. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu;
 3. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos;
 4. Par noteikumu Nr.__"Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem" izdošanu;
 5. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās 1.redakcijas atkārtotu pilnveidošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv