Alūksnes novada domes 18.02.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 18.marts, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmuma Nr.5 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0007” atzīšanu par spēkā neesošu.
 2. Par dzīvojās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļu īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 007 0098 „Sprindulīšos”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 6 - 62, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skalbji”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Papardes 12”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoli 1”- 1, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoli 1” - 2, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas skaitlisko sastāvu.
 13. Par paraksta apliecināšanas maksu.
 14. Par siltumapgādes maksas noteikšanu Jaunlaicenes pagastā.
 15. Par biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu.
 17. Par projektu „Lūkumīša ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
 18. Par atbalstu projekta īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu.
 19. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2015.gadam.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 21. Par Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv