Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 18.maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nikolajeva”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 010 0189;
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai  piekritīgas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 3668 003 0061 „Žagatas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  3642 009 0067 „Lapiņas”, Alsviķu pagastā , Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par 26.03.2015. lēmuma Nr.104 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skalbji”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 6. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 8. Par grozījumu  Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 12. Par Īpašumu nodaļas iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu skvēra labiekārtošanai.
 13. Informācija par tūrisma iespējām Padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos.
 14. Informācija par tūrisma iespējām Veclaicenē.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv