Finanšu komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 19.novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
  2. Par līdzekļu izdalīšanu pašvaldības aģentūrai “SPODRA” no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
  3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Tautas sporta asociācija”.
  5. Par siltummezgla izbūvi pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
  6. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes muzejam.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
  8. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
  9. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” apstiprināšanu.
  10. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmuma Nr.373 „Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv