Alūksnes novada domes 20.08.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 20.augusts, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2016.gadā” izdošanu.
3. Par piedalīšanos projektā „PROTI un DARI!”.
4. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
6. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
7. Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 72, Alūksnē, Alūksnes novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā.
10. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zeltiņu pagasta tūrisma objekta sakārtošanai.
11. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grāmatas iegādei.
12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Tempļakalna gājēju tilta izgaismošanas un tilta apskaņošanas izbūves pabeigšanai.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
14. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par projekta finansējuma saskaņošanu.
15. Par SIA „Rūpe” iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv