Alūksnes novada domes 21.05.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 21.maijs, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  "Smiltāji 1", Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0007.
 2. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai.
 3. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem  gadījumiem biedrības dibināšanas un biedru maksas nodrošināšanai.
 4. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības jaunsargu braucienam.
 5. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu skvēra labiekārtošanai.
 6. Par līdzekļu izdalīšanu skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanai.
 7. Par grozījumu  Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 "Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā".
 8. Par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internātpamatskolā.
 9. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu Liepnas vidusskolas  organizētajai nometnei "Satiksimies pasaku pasaulē".
 10. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 11. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei "Amatam ir zelta pamats".
 12. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 13. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam "Stipro skrējiens Ilzenē 2015".
 14. Par dalības maksu velosacensībām "Līkloči papardēs 2015".
 15. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Māras" - 1, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 16. Par Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā  budžeta izpildes apstiprināšanu.
 17. Par Kalncempju pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu".
 19. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam"" izdošanu.
 20. Par 26.06.2014. lēmuma Nr.209 "Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu.

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv