Alūksnes novada domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 22.oktobris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par cirsmas “Pabērzi” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanai.
 2. Par Jaunalūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmuma atcelšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 4. Par noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem” apstiprināšanu.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.461 “Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem”.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 7. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Kultūras centram.
 8. Par finansējuma piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
 9. Par līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņai.
 10. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte”.
 11. Par finansējuma piešķiršanu Liepnas vidusskolai.
 12. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Zeltiņu muzejam.
 13. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Spodra”.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā Nr.127 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2015.gadam”.
 15. Par Annas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta finansējuma saskaņošanu.
 16. Par Liepnas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta finansējuma saskaņošanu.
 17. Par Kalncempju pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta finansējuma saskaņošanu.
 18. Par SIA “Alūksnes slimnīca” iesnieguma izskatīšanu par finansējumu ārstiem – rezidentiem.
 19. Informācija par iespējamo sadarbību pašvaldībai ar Veselības veicināšanas centru.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv