Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 15. februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.5/2014 “Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Pilssalā un Alūksnes muižas parkā”.
3. Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā.
4. Par dzīvojamās mājas “Silaine”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
5. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2016.gadam.
6. Par SIA “Eiro - Āzijas investīciju aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
7. Informācija par projektu idejām pilsētas teritorijā.
8. Informācija par projektu priekšatlasi “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv