Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016.gada 18.janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3642 013 0163 un 3642 012 0166 “Smilgas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 53-17, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļņi” - 5, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līvkalni 2”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krustiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līgotņos 2”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.234 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 29.janvāra noteikumos Nr.1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
 11. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2016. - 2018.gadam apstiprināšanu.
 12. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošanu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plānu 2016.gadam apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2016.gada darba plāna apstiprināšanu.
 16. Informācija par sporta centra būvniecības ieceri.
 17. Par precizētajiem projektu aprakstiem ERAF SAM 5.6.2. un 3.3.1.
 18. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv