Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 21. jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0118 “Struņķene”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0104 “Krastmaļi 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas”-1, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par zemes vienību Pededzes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
5. Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā.
6. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Mālupes pagastā.
7. Par projektu “Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole-Kavaci pārbūve”.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.272 “Par piedalīšanos projektā “Proti un Dari!””.
9. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Mārkalnes pagasta feldšeru - vecmāšu punktam.
10. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam.
11. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ugunsgrēka seku likvidēšanai.
12. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remontam.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
14. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu.
15. Par Malienas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta “Malienas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana” finansējuma saskaņošanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.
17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumā Nr.149 “Par atbalstu sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei”.
18. Informācija par projekta ideju.


 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv