Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 10. aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padomes 2005. gada 21. decembra lēmuma Nr.14, 16.p “Par zemes lietošanas tiesību maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu ielā 7-50, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 16, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 015 0037, “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par 15.10.2009. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.251 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Torņos”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
 7. Par 26.08.2010. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.482 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Rožu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
 8. Par 30.07.2015. domes lēmuma Nr. 230 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
 10. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 11. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv