Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 10. augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.2/2016 “Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums”.
 3. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””.
 4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288 ,,Par noteikumu Nr.3/2016 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām””.
 6. Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs.
 7. Par piedalīšanos projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 10. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 11. Par ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv