Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 12. aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par nekustamā īpašuma izvērtēšanu sociālo funkciju nodrošināšanai.
  2. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
  3. Par dalības maksas apstiprināšanu.
  4. Par grozījumu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikumā.
  5. Par Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmuma Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
  6. Par Alūksnes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normām.
  7. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plāna 2017. - 2021. gadam saskaņošanu.
  8. Par Ziemeru pamatskolas attīstības plāna 2017. - 2020. gadam saskaņošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv