Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 12. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmuma Nr.185 “ Par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internātpamatskolā” atcelšanu.
  3. Par Ziemeru pamatskolas direktoru.
  4. Par Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienības “ Pededzes muzejs” likvidāciju.
  5. Informācija par 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātiem Alūksnes novadā.
  6. Par pārstāvju deleģēšanu izglītības iestāžu padomēs.
  7. Informācija par 8.3.2.2./16/I /001 projektu “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
  8. Informācija par 8.3.4.0/16/I/001 projektu “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
  9. Par Veselības ministrijas “ Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” dokumentu projektu.
  10. Informācija par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta projektēšanas darba uzdevumu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv