Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 16. janvārī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 0115, “Rudzīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38-33, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28.aprīļa noteikumos Nr.1/2016 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos”.
 6. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 7. Par plānoto projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”.
 8. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu.
 9. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada darba plāna apstiprināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2017. gadam apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes zīmola logotipu.
 12. Par darba uzdevumu būvprojekta “Administratīvās ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” izstrādei un autoruzraudzībai.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv