Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 13. februārī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

  1. Informācija no Latvijas Valsts ceļiem (uz sēdi uzaicināts J.PRIEDNIEKS)
  2. Par nekustamo īpašumu iegādi.
  3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0092, “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv