Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 13. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0167, “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0186, “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0068, “Lazdas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0079, “Loki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Sili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 002 0238 atsavināšanu.
 7. Par cirsmu “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 8. Par dzīvojamās mājas „Lejas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 9. Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 10. Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 11. Par 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.331 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā 1/2 domājamās daļas atsavināšanu” atcelšanu.
 12. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018. - 2022. gadam izstrādes uzsākšanu.
 13. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā.
 14. Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus.
 15. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” pārbūve”.
 16. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši – Gribažas” 1.kārtas pārbūve”.
 17. Par līdzfinansējumu biedrības “Nāc pretim” projekta realizācijai.
 18. Par līdzfinansējumu draudzes “Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze” projekta realizācijai.
 19. Par līdzfinansējumu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta realizācijai.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu.
 21. Par multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādi.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv