Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 14. augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti tsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0093, “Censoņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  3. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
  4. Par pilnvarojumu.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
  6. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijai.
  7. Par Merķeļa ielas pārbūvi.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv