Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 15. aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
  8. Par darba uzdevumiem būvprojektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pārbūve” un “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve” izstrādei.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv