Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 15. jūnijā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

1. Par grozījumu Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
2. Par Jaunlaicenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumu izdarīšanu Veclaicenes pagasta padomes 2009. gada 26. marta lēmumā Nr.4/6 “Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu”.
4. Par cirsmu “Naimās” un “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020, Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmuma Nr.434 “Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novadā Zeltiņu pagastā” atcelšanu.
7. Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.439 “Par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu.
8. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam “Stipro skrējiens Ilzenē 2017”.
9. Par piedalīšanos projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļim 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 138 “Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.135 “Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”.
14. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
15. Par Pededzes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par projekta līdzekļu saskaņošanu.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
17. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv