Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 16. februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0092, “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
 4. Par projektu “Radošā potenciāla skola”. 
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380 “Par projektu “Disku golfs Mežiniekos””.
 6. Par nekustamo īpašumu iegādi.
 7. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2017 „Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” apstiprināšanu.
 8. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 10. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” iesnieguma izskatīšanu par projektu pieteikumiem.
 11. Par Alūksnes politiski represēto kluba “SARMA” iesnieguma izskatīšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv