Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 17. augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3652 005 0202 “Stūrīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu.
 3. Par piedalīšanos projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 6. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu  pieteikšanās termiņa pagarināšanu.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.303 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 8. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 9. Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem.
 10. Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 daļas īslaicīgu nomu.
 11. Par “Lāzertags” inventāru.
 12. Par grozījumu 2012. gada 24. maija Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380 “Par projektu “Disku golfs Mežiniekos””.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem projektam “Disku golfs Mežiniekos”.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijai.
 16. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Strautiņu pamatskolai.
 17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pontonu laipas papildus enkurošanai.
 18. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu  2017. gadam Veclaicenes pagastā.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei.
 20. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
 21. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
 22. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
 23. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
 24. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
 25. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
 26. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunlaicenes sākumskolā.
 27. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskola.
 28. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
 29. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
 30. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ilzenes pamatskolā.
 31. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
 32. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
 33. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā.
 34. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas internātskolā.
 35. Par Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmuma Nr.21 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iesādēs” atcelšanu.
 36. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 37. Par Merķeļa ielas pārbūvi.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv