Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 18. septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
 2. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.8 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadasra apzīmējumu 3668 008 0020, “Lapiņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0206, “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 19, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 2, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 3, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalmes 2”- 4, Jaunalūksnes pgastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
 10. Par Alūksnes novada vietējo ģeodēzisko tīklu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._ “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” izdošanu.
 13. Par Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmuma Nr.122 “Par saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu” atcelšanu.
 14. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes novadā.
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” projekta realizācijai.
 16. Par līdzfinansējumu draudzes “ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” projekta realizācijai.
 17. Par Multifunkcionālās servisa ēkas daļas iznomāšanu.
 18. Par Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Alūksnes nodaļas iesnieguma izskatīšanu.
 19. Par Alūksnes novada attīstības programmas Investīciju plāna projektu ideju aktualizēšanu.
 20. Par mērķprogrammu pagastiem.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv