Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 19. janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 007 0122, “Dūres”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 0115, “Rudzīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38-33, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 5. Par 23.12.2015. domes lēmuma Nr. 392 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 6. Par ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 7. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
 8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 428 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
 11. Par aizņēmumu projekta “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” īstenošanai.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par darba attiecību izbeigšanu ar Maritu OLDERI.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv