Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 20. aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0266, “Meisteri”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0165, “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma “ceļš Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās iznženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 4. Par nekustamā īpašuma “ceļš Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās iznženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 5. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2001. gada 18. decembra lēmumā “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”.
 6. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” precizēšanu.
 7. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu
 8. Par atļauju Madarai SILDEGAI savienot valsts amatpersonas amatu.
 9. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 10. Par Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmuma Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
 11. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai.
 13. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” īstenošanai.
 14. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 16. Par Annas pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 17. Par Jaunannas pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 18. Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 1, Alūksnē iegādi sociālo funkciju nodrošināšanai.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv