Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 20. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 28. kongresā.
 2. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 4. Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”.
 5. Par projektu “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens – Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Maliena pagastā, Alūksnes novadā.
 6. Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve”.
 7. Par Pilssalas infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu.
 8. Par grozījumiem 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 351 “Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423 “Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 10. Par grozījumiem 26.09.2013. lēmumā Nr. 422 “Par Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namu telpu, estrāžu pakalpojumiem”.
 11. Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 12. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 13. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 14. Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai.
 15. Par aizņēmumu multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei.
 16. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem skolēnu pārvadājumu autobusa remontam.
 17. Par līdzekļu izdalīšanu Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes Kultūras centram.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nekustamā īpašuma uzturēšanai.
 20. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem dūmvada nomaiņai.
 21. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 22. Par ēkas Uzvaras ielā 1, Alūksnē iegādi.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv