PII „Mazputniņš”

„Mazputniņš”, Brenci, Malienas pagasts
Alūksnes novads, LV-4359

Vadītāja: Ieviņa ĀBOLTIŅA
Tālrunis: 64354314
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv 

Malienā bērnudārzs darbojas kopš 1989.gada. Laikā no 1991.gada līdz 2003.gada 21.septembrim kā Malienas pamatskolas sastāvdaļa, bet kopš 2003.gada 22.septembra kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Šodien bērnudārzu saucam – Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”.

Iestāde strādā nepārtrauktā darba režīmā darba dienās no pulksten 7.00 pirmdienā līdz pulksten 19.00 piektdienā.

Trīs bērnu grupās („Cālīši”, bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, „Putniņi” – 4 un 5 gadīgi bērni, „Saulītes” – 6 un 7 gadīgi bērni) tiek realizētas četras izglītības programmas: 
     • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;
     • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
     • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;
     • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. 

Iestādē ir 45 bērni, par kuriem diendienā rūpējas iestādes vadītāja, 5 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa, 6 skolotāju palīgi, pavārs, pavāra palīgs, veļas mazgātāja, apkopēja, sētniece, remontstrādnieks, apkures sezonā – 2 kurinātāji.

Iestādes darbības mērķis ir, ievērojot attīstības traucējumu, veidot izglītojamā personības īpatnībām un vajadzībām atbilstošas individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās sākotnējās zināšanas un prasmes, sagatavot viņu pamatizglītības programmas apguves sākšanai. 
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo vispusīgi attīstoša, veselību nostiprinoša un audzinoša procesa organizācija, realizējot pirmsskolas izglītības programmas ikvienam izglītojamajam piemērotā, attīstošā vidē.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:
1. veidot harmonisku personību un veicināt tās attīstību, zinātkāres un izziņas darbību, sekmējot emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās spējas;
2. nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot traucējumu korekcijas un kompensēšanas iespējas, izkopt elementāras saskarsmes un sadarbības spējas;
3. attīstīt garīgo, intelektuālo un fizisko aktivitāti;
4. sekmēt patstāvību, iniciatīvu, pašizpausmi, radošo darbību, kustību apguvi un fizisko spēju attīstību;
5. rosināt izglītojamā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, apgūt pieaugušo pieredzi, sekmējot pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo multikulturālo vidi un Latvijas valsti;
6. veicināt izglītojamā pozitīvas saskarsmes un sadarbības prasmes;
7. izglītot izglītojamā vecākus, organizējot vecāku konsultācijas un izglītojošus pasākumus.

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu. 
Bērniem tiek sniegta pamatprasmju un darbības pieredze, apgūstot izglītības programmās noteikto izglītības saturu integrētajās rotaļnodarbībās un bērnu patstāvīgā darbībā attīstību veicinošā vidē, skolotājiem izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

Izglītības programmu īstenošanai ar mācību saturu tiek saistīti
     •pasākumi iestādē: mācību gada ieskaņas un izskaņas pasākumi, tematiskās pēcpusdienas, tematiskās nedēļas, radošās darbnīcas, gadskārtējo ieražu svētki, sporta svētki, izstādes, pārgājieni, ekskursijas, jautrie brīži, rotaļas dabā u.c.;
     • papildus aktivitātes kopā ar skolotājiem: teātra mākslas, izteiksmīgas runas, mūsdienu dejas, angļu valodas, rokdarbu apguve, zēnu darbnīcas;
     • pasākumi ārpus iestādes: izstādes, nodarbības pagasta bibliotēkā, līdzdalība konkursos novadā un valstī, līdzdalība pasākumos pagasta tautas namā, skolā;
     • līdzdalība projektos.