Ilzenes pamatskola

Ilzenes pamatskola

Kur Melnupe apmīļo Ilzeni,
Tur mūsu skola stāv.
Te bērnība mana, te skolas laiks,
Te vienmēr pabūt laiks…

„Zinīši” Ilzenes pagastā, 
Alūksnes novadā, LV-4344

Direktore: Inese Žīgure
Tālrunis: 64354585
e-pasts: skola.ilzene@aluksne.lv

Ilzenes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

Skolas devīze: Ja tu esi, tad tu dari,
Ja tu dari, tad tu esi!
Skolai ir savs karogs un himna.
Skolas attīstības moto: Veselība un daile sakoptā, ekoloģiski tīrā vidē
Skolas vīzija: veselīgs, izglītots, mākslinieciski atraktīvs, konkurētspējīgs skolēns, savas zemes patriots, ekoloģiski, vēsturiski un estētiski sakoptā vidē.
Ilzenes pamatskolas darbības mērķis: popularizēt veselīgu dzīves veidu sakoptā vidē caur mākslinieciski radošām, sadarbību veicinošām un sportiskām aktivitātēm, veicinot Latvijas identitātes saglabāšanu Eiropas Savienībā. 

Ir 1987. gada 4. novembris, kad ilzenieši atvadās no vecās Čonku skolas, lai dotos uz bērnudārzu - skolu „Buratino” Ilzenes centrā. Pie jaunās mācību iestādes parādes durvīm kolhoza priekšsēdētājs Andris Apinītis, pārgriežot lentu, sola: „Priekos un bēdās būsim kopā, atbalstīsim un palīdzēsim, cik varēsim.” Darbu skolā sāk direktore Sandra Šimkēviča (Holste), skolotāji Antra Paegle (Spruģe), Baiba Jēģere, Gints Alvaters, Jolanta Kazaine un Laila Boka (Kalēja). Bērnudārzā par audzinātājām - Ināra Korsaka, Maruta Mukstiņa, Sarma Ruņģe, vēlāk Daiga Mihelsone (Semjonova), Lāsma Melece un Ivo Šimkēvičs. 

1989. gadā par audzinātāju bērnudārzā sāk strādāt Santa Melece (Salmiņa), kas no 1991. gada līdz pat šai dienai turpina darbu kā skolotāja. Līdz ar bērnudārza - skolas uzcelšanu Ilzenē daudziem ilzeniešiem rodas iespēja tikt pie darba, jo štatu sarakstā ir 15 dažādi amati. Laikā no 1987.-1991. gadam skolā vēl strādājuši šādi skolotāji: Inga Skuja, Zintis Cepurnieks, Anita Rozenberga, Ilze Logina, Haralds Elksnis, Velta Apinīte, Edgars Mihelsons. 1991. gada 1. septembrī par mūzikas skolotāju skolā un muzikālo audzinātāju bērnudārzā sāk strādāt Olīvija Jēģere. Šajā laikā skolā un bērnudārzā strādā Sandra Šimkēviča, Jolanta Kazaine, Antra Paegle, Santa Melece, Edgars Mihelsons, Laila Boka (Kalēja), Daiga Mihelsone, Aina Vāczema. No 1992. gada 1. janvāra līdz šai dienai O. Jēģere turpina darbu kā Ilzenes skolas direktore. Ar 01.01.1992. nelielā bērnu skaita dēļ tiek pārtraukta bērnudārza pastāvēšana un tā vietā izveidota rotaļu grupa. Skola iegūst jaunu nosaukumu- Ilzenes sākumskola. Šajā laikā skolā mācās 27 skolēni, strādā Olīvija Jēģere, Jolanta Kazaine, Santa Melece, Antra Paegle, Agita Līdumniece, Viesturs Kazainis. Rotaļu grupā strādā Laila Boka, no 01.04. 1993.- Gundega Melece (Pētersone). 

1993./94. mācību gadā tiek atvērta 5. un 6. klase. Skolu sāk dēvēt par augošu pamatskolu. Rajonā tādas ir arī Kalncempjos, Mālupē, Jaunlaicenē un Jaunannā. Dokumentos skolas nosaukums ir Ilzenes pamatskola. Darbu uzsāk Velga Apinīte, Anna Salmiņa, Skaidrīte Kazaine, Maija Suntaža, Marika Ilvese, bet 1994./1995. mācību gadā - Sarmīte Salmiņa (Baumane), Rota Salmiņa un Gundars Salmiņš. Rotaļu grupā ar 01.03. 1995 sāk strādāt Ārija Vērse. 

1994./1995. mācību gadā tiek atvērta 7. klase, skolā mācās 50 bērni. 

1995./1996. m. g. skola izaug līdz 8. klasei, mācās 60 skolēni. Par skolotāju sāk strādāt Marika Salmiņa, rotaļu grupā ar 1996. gada 1. septembri – Irita Melece. Šajā gadā tiek izstrādāts Ilzenes pamatskolas attīstības plāns 5 gadiem, kura galvenā virzība -„ Skola radošajiem”. To skola arī sekmīgi realizē. Par rajona Supermeiteni-95” kļūst mūsu skolas meitene- Vita Januša. Laikraksta „Mana” konkursa „Sēdies, 10!” laureāti ir mūsu skolas skolēni- Irita, Oskars, Gunita, Ilze un Anita, balvas pasniegt ierodas Jānis Baltauss - avīzes galvenais redaktors. Mūsu skolas skolēni kopā ar skolotāju Mariku Salmiņu piedalās TV spēlē „Maniaks”. Ilzenes muzikālā izrāde „Jampadracis liedagā” tiek izvirzīta uz novada skati Balvos. Aktīvākie bērni vairākus gadus piedalās radošajā vasaras nometnē Bejā, pēc tam Veclaicenē „Supervasara”. 

1996./1997. mācību gadā tiek atvērta 9. klase un 1997. gada 13. jūnijā skola sagaida savu pirmo 9. klases izlaidumu. 

1997. gada 7. novembrī Ilzenes pamatskola svin savu 10 gadu jubileju, uz kuru tiek aicināti arī visi Čonku skolas absolventi. Par šiem vēsturiskajiem notikumiem stāsta videofilma. Skolotāju kolektīvam pievienojas Inese Žīgure, vēlāk-Ilga Lazdiņa . Mūsu skolas skolēni ik gadu ar labām sekmēm piedalās gan rajona, gan novada olimpiādēs: matemātikā, civilzinībās un vēsturē, latviešu valodā, vizuālajā mākslā, skatuves runas konkursā ”Zvirbulis”, sportā, zinātniski pētniecisko darbu skatēs u.c. 

Jaunu jumtu skola iegūst 2004. gadā, tad arī tiek uzsākta skolas siltināšanas programma, nomainot vecos logus. 2004. gadā mūsu skolas meiteņu komanda uzvar rajona Policijas dienās Alsviķu pagastā, bet 2005. gadā iegūst titulu „Gudrākā skola”. Mūsu skolā ir strādājuši arī Aivars Maltavnieks, Sandra Ķesele, Silva Zariņa, Ligita Antiņa, Daiga Tipāne. Ar labiem rezultātiem mūsu skola iesaistījās ekonomikas konkursā „Mazais biznesmenis”, kurā Karmena, Evija un Dana 2004. gadā iegūst 1. vietu valstī, bet Madaras, Sintijas un Ivetas veiksmīgais starts 2005. gadā mūsu skolai atnes Draudzīgā aicinājuma balvu- Pūci, skolu reitingā lauku skolu grupā ierindojot Ilzenes pamatskolu 3. vietā valstī. Ar ievērojamiem panākumiem darbojas skolas interešu izglītības pulciņi, atnesot uzvaras gan teātra izrādēm un TS komandām, konkursos „Do, re, mi”, „Balsis”, tautas dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala”. Uzvaras tiek gūtas arī rajona un valsts mēroga pasākumos, piemēram, „Popielā” (Bārbija), tūrisma konkursā, Quelles rīkotajā piparkūku konkursā u.c. Katru gadu no rajona sacensībām ar medaļām atgriežas mūsu skolas skrējēji un slēpotāji, labi panākumi meiteņu futbolā, orientēšanās sacensībās u.c. 

Teātra studija „Kurmis” darbojas no 1993. gada. Šajā laikā skolēni iejutušies Pelnrušķītes, Sniega karalienes, Muminu, Neglītā pīlēna, Rolles, Rikša, Lekša, kaķēna Mika un daudzās citās lomās. Teātra sporta dalībnieki spēlētprieku baudījuši nometnēs Blomē, Dundagā, Krimuldā, piedalījušies festivālos Balvos, Gulbenē, Madonā, Ikšķilē, Valmierā un Alūksnē, guvuši godalgas rajonā un novadā, 2006. gadā kā laureāti piedalījās III Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā. Projektu nedēļā izstrādātie projekti tiek realizēti skolā un pagastā -rotaļu laukuma labiekārtošana pie jaunajām mājām (Vladimirs, Gundars), Ilzenes pagasta svētki (Dana, Santa ) u.c. Pēc skolēnu scenārijiem organizēti daudzi erudīcijas, atpūtas un sporta pasākumi. 

2006. gadā skola renovācijas rezultātā iegūst jaunu, plašu datorklasi ar 12 datoriem un interneta pieslēgumu, izremontētu bibliotēkas telpu ar jauniem plauktiem un modernas tualetes. Vairāki skolas izstrādātie projekti guvuši KKF atbalstu („Folkloras mantojums”, „Ar spārniem pret vēju”, „Tiekamies grāmatu pasaulē”). 

Skolai ir savas tradīcijas: rudens un pavasara pārgājieni, klašu un skolas ekskursijas, Miķeļdienas gadatirgus un ražas izstāde, Ziemassvētku, Mātes dienas un noslēguma koncerti, dalība teātra svētkos, rajona dziesmu un deju svētkos, Skolotāju diena u.c. 

Skolai ir savs karogs (autors- Irita Melece), absolventu karogs, himna, ģerbonis. 

Mūsu skolas absolventi 
1997. Alīna Balabkina, Vita Januša, Irita Žvīgure, Inga Jermacāne, Ivars Steinerts, Oskars Jēģeris. 
1998. Ilze Apinīte, Inese Ceriņa, Sigita Kalēja, Gunita Pehlaka, Sanita Pehlaka 
1999. Anita Apinīte, Dainis Deigelis, Raivis Kazainis, Armands Salmiņš, Ritvars Vērsis. 
2000. Astrīda Bērziņa, Arvis Brikmanis, Ramona Ceriņa, Vivita Ceriņa, Gatis Vāczems, Linda Vērse un Kaspars Vērsis. 
2001. Armands Bronka, Mārtiņš Kaparšmits, Gvido Pētersons, Ināra Siliņa, Rasa Vērse. 
2002. Inga Blizņuka, Daina Mukstiņa, Evita Pehlaka, Agnese Salmiņa, Inga Siliņa, Līga Siliņa, Pēteris Vāczems, Sentis Vērsis.
2003. Tatjana Blizņuka, Sabīne Kazaine, Lauris Markss, Arturs Pušpurs, Mārtiņš Salmiņš. 
2004. Elīna Kalēja, Annija Ķesele, Emīls Valgums, Juris Valgums, Baiba Vērse. 
2005. Ričards Fins, Vladimirs Golovka, Gundars Lisovskis, Laura Melece, Laura Valujeviča, Aira Vērse. 
2006. Elita Berezkina, Aleksandrs Blizņuks, Ieva Dzelzskalēja, Silva Jaškova, Santa Kazaine, Kristaps Ķeselis, Reinis Markss, Dana Prižavoite, Uģis Pušpurs, Ieva Siliņa, Arnis Valgums. 
2007. Evija Jaškova, Karmena Līdumniece. 
2008. Ina Berezkina, Klinta Dzelzskalēja Kalēja, Vita Dzelzskalēja, Iveta Dzilna, Angelika Fina, Aleksandrs Fins, Līva Irkle, Madara Jaškova. 
2009. Madara Boka, Sintija Kazaine, Aiga Vērse, Līga Šķipsna
2010. Una Prižavoite, Paula Čirkste, Raivo Kokarevičs, Mārtiņš Jaškovs, Dairis Vinogradovs, Agris Leitis, Raitis Pilanders, Ivo Melecis

Skolas tradīcijas 
    • Zinību diena ar lielo fotografēšanos; 
    • Ražas svētki un skolēnu organizēts Miķeļdienas jampadracis; 
    • Rudens un pavasara pārgājieni; 
    • Skolotāju diena ar 9. klases skolēnu iejušanos skolotāju ādā; 
    • Skolas dzimšanas dienas svinības; 
    • Latvijas dzimšanas diena; 
    • Ziemassvētku koncerts un Valentīndiena;
    • Slepenie draudziņi jeb labestības dienas; 
    • Meteņdienas, Lieldienu pasākumi; 
    • Mātes dienas koncerts; 
    • Sporta dienas(rudens, pavasara kross, slēpošanas diena) 
    • Pēdējā skolas zvana diena 9. klasei, kad devītie apciemo visus klašu kolektīvus un pirmsskolas grupiņas un izlaidums;
    • Fotografēšanās pie skolas karoga; 
    • Pirmsskolas grupas izlaidums; 
    • Konkursi pirmsskolas vecuma bērniem „Cālis” un „Ko tu proti?”;
    • Projektu prezentācija kopā ar vecākiem un pagasta padomi.