Liepnas internātpamatskola

Liepnas internātpamatskola
„Cielaviņās”
Liepnas pagastā
Alūksnes novadā
LV4354

Direktore: Ina AIZUPE
Tālruņi: 64329179, 64354056, 26323276
Fakss: 64354056 
e-pasts: lis@aluksne.lv
mājas lapa: www.lipsk.lv

Liepnas internātpamatskola dibināta 1957.gadā kā skola maznodrošinātu daudzbērnu ģimeņu bērniem un bāreņiem.

Skola īsteno piecas licencētas izglītības programmas:
     • Vispārējās pamatizglītības programma 21011111;
     • Pirmsskolas programma 01011111;
     • Pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma 21011811;
     • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811;
     • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem vai vairākiem smagiem garīgās veselības traucējumiem 21015911.

Skola – radošas, harmoniskas, atbildīgas, dzīvesprasmju un karjeras izglītībai motivētas personības veidotāja
Skolā mācās maznodrošināto ģimeņu, bez vecāku gādības palikušie bērni- bāreņi, daudzbērnu ģimeņu bērni no visas Latvijas.
Skola lepojas ar augsti kvalificētu pedagogu kolektīvu. Pie mums strādā 30 pedagogi no tiem 7 ar maģistra grādu. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo atbalsta personālu.
 
Skola piedāvā:

     • Augsti kvalificētu pedagogu un darbinieku atbalstu;
     • Medicīnas pirmreizējo aprūpi;
     • Sociālā pedagoga pakalpojumus;
     • Logopēda, psihologa pakalpojumus;
     • E-klases žurnāls un pakalpojumi;
     • Bibliotēka darbojas katru dienu, ir pieejams internets;
     • Internāts darbojas mācību laikā, ja nepieciešams, arī brīvdienās un vasaras periodā;
     • Skolas ēdnīca;
     • Skola organizē transportu uz/no brīvdienām.

 

 
Piedāvājam skolēniem darboties dažādos interešu pulciņos, nometnēs un fakultatīvajās nodarbībās.

Skola veiksmīgi īsteno vairākus Eiropas Savienības strūktūrfondu līdzfinansētos projektus.

No 2007. gada 31. oktobra Liepnas internātpamatskolā ir nodibināta "Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība," kas veiksmīgi realizē dažādus skolas darbības atbalstam projektus. No 2009. gada biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss

 
Skolas tradīcijas:
     • Zinību diena 
     • Gadskārtu ieražu atzīmēšana 
     • Valsts svētki 
     • Skolotāju diena 
     • Vecāku diena 
     • Administrācija aicina uz ierakstiem skolas Goda grāmatās 
     • Pēdējais zvans 
     • Pulciņu un fakultatīvo nodarbību atskaites diena 
     • Izlaidums 
     • Skola organizē klašu izglītojošās ekskursijas

 
LIEPNAS INTERNĀTPAMATSKOLAS NOLIKUMS